Surowce

Głównym surowcem używanym do produkcji jest wysokiej jakości drewno sosnowe, pozyskiwane z lasów północnej Polski.

Surowce

Trwałość

Impregnacja ciśnieniowa w preparatach spełniających najwyższe normy jakościowe i ekologiczne gwarantuje wysoką odporność naszych produktów

Trwałość

Ekologia

Nasze proekologiczne działania zaowocowały pozyskaniem przez nas międzynarodowego certyfikatu kontroli pochodzenia surowca FSC® – Forest Stewardship Council.

Ekologia

Produkty

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji galanterii ogrodowej oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn nasze produkty charakteryzuje najwyższa jakość

Produkty

Technologia

Najwyższą jakość naszych wyrobów uzyskujemy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych obrabiarek wielogłowicowych

Technologia

Jakość i trwałość

W celu za­­be­z­pie­­cze­­nia na­­szych wy­­ro­­bów przed szko­­dli­­wym od­dzia­­ły­­wa­­niem grzy­­bów i owa­­dów im­pre­­gnu­­je­­my na­­sze wy­­ro­­by me­­to­­dą im­pre­­gna­­cji pró­ż­nio­­wo­­-ci­­śnie­­nio­­wej. W pro­­ce­­sie im­pre­­gna­­cji sto­­su­­je­­my bez­­chro­­mo­­wy im­pre­­gnat Wo­l­ma­­nit CX-10. Sto­­so­­wa­­ny przez nas pre­­pa­­rat pro­­du­­ko­­wa­­ny jest przez nie­­mie­c­ką fir­mę Dr. Wo­l­man GmbH. Ten pro­­dukt za­­pe­w­nia naj­wy­ż­szą ja­­ko­­­ści (gwa­­ra­n­to­­wa­­ną przez ko­n­cern BASF) je­d­no­­cze­­śnie jest bez­­pie­cz­ny dla śro­­do­­wi­­ska.

O firmie

Spe­cja­li­zu­je­my się w pro­duk­cji wy­ro­bów drew­nia­nej ga­lan­te­rii ogro­do­wej, kon­cen­tru­je­my się na wy­twa­rza­niu róż­ne­go ro­dza­ju pło­tów osło­no­wych, per­gol, obu­dów śmiet­ni­ków. Na­sze wy­ro­by im­pre­gnu­je­my ci­śnie­nio­wo środ­ka­mi wy­so­kiej ja­ko­ści.

Kontakt

Zielony Dąb
78-400 Szczecinek
ul. dr G. Matusewicz 5
tel. +48 59 8322663
fax. +48 94 3721122
kom. +48 669002226